عنوان مقاله
بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر خودرهبری و فرسودگی شغلی کارکنان
نویسندگان
غلام رضا بردبار ،سمت :دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
فرانک صفری شاد ،سمت :دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی،دانشگاه یزد، یزد، ایران
ابراهیم رحیمی ،سمت :دکترای مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران.
نجیبه عباسی رستمی ،سمت :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، اصفهان، ایران
چکیده
رویه رو به رشد فشارهای شغلی و میزان فرسودگی شغلی و از خودبیگانگی کارکنان، نیاز مدیران و کارکنان را به خود‌رهبری و مهارت¬های رهبری قوی، نمایان می‌سازد که این امر از طریق حضور رهبر تحول‌گرا در سازمان میسر خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیررهبری تحول‌گرا بر خودرهبری و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده‌ها، توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه به تعداد 112 نفر است که از این تعداد 87 نفر از طریق فرمول آماری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تبیین رابطه‌ میان متغیر‌های تحقیق، از پرسشنامه رهبری تحول‌گرای رابین و همکاران (2005)، فرسودگی شغلی مازلاچ ( 2002) و خود رهبری هاگتون و نک (2002)، استفاده شد که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن‌ها از طریق روایی محتوایی بررسی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول‌گرا بر خودرهبری و کاهش فرسودگی شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
کلید واژگان
رهبری تحول گرا، خود رهبري، فرسودگی شغلی
عنوان مقاله(انگلیسی)
Studying the effects of transformational leadership on staff self- leadership and job burnout
چکیده(انگلیسی)
The practice of growing job stress and burnout and the alienation of employees, demonstrated that managers and employees need to take leadership and strong leadership skills, this will be possible through the transformational leader in the organization. The purpose of this study is examainig the effect of transformational leadership on self-leadership and job burnout on the organization's staff. This research is applied objective and the descriptive method of data collection. The study sample, all the staff of the Office of Economic Affairs and Finance Kermanshah province, 112 people of which 87 were selected by Cochran statistical formula. In order to explain the relationship between the research variables it's was used of transformational leadership questionnaire Robin (2005), burnout Maslach (2002) and Houghton and Neck (2002), that its reliability through Cronbach's alpha and validity through the content validity were examined. Data analysis done with Structural equation modeling analysis software through Smart-PLS. The results showed that transformational leadership has significant positive impact on self-leadership and reduce on job burnout. While relation between idealized influence and individual Consideration components of transformational leaders hip on self-leadership was not confirmed. Keywords: transformational leadership, self -leadership, job burnout.
کلید واژگان(انگلیسی)
transformational leadership, self-leadership, job burnout
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.