عنوان مقاله
تبیین نقش شوخ‌طبعی مدیران بر خلاقیت کارکنان با بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرا(مطالعه موردی: کارکنان ادارات ورزش و جوانان کرمانشاه)
نویسندگان
شهاب بهرامی ،سمت :استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش شوخ‌طبعی مدیران بر خلاقیت با بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه تشکیل دادند (228=N) که برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه¬ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شوخ‌طبعی (خشوعی و همکاران، 1388)، رفتار سازمانی مثبت¬گرا (لوتانز، 2007) و خلاقیت کارکنان (سرمد و همکاران، 1390) استفاده گردید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب (84/0، 73/0، 70/0) به دست آمد. داده¬ها به کمک روش¬های آماری همبستگی پیرسون، آزمون سوبل و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرا و خلاقیت کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا نیز اثری مثبت و مستقیم بر خلاقیت کارکنان داشته است. یافته ها بیانگر اهمیت نقش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت¬گرا بر خلاقیت کارکنان است. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولین ادارات ورزش و جوانان جهت ایجاد و تقویت خلاقیت کارکنان، از برنامه های افزایش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت گرا استفاده نمایند.
کلید واژگان
خلاقیت کارکنان، رفتار سازمانی مثبت‌گرا، شوخ‌طبعی مدیران
عنوان مقاله(انگلیسی)
Explaining the role of managers' humor on employee creativity by examining the mediating role of positive organizational behavior (Case): Sport and Youth offices of Staff Kermanshah Province
چکیده(انگلیسی)
The purpose of the present research was to explain the role of Managers Sense of Humor on Creativity Employee in Sport and Youth offices of Staff Kermanshah Regarding with the role of Positive Organizational Behavior. The population of this study included all employees of Youth and Sports offices of Kerman Province (N=228). Among them, 169 people were chosen cluster random sampling. The questionnaires of Sense of Humor (Khoshui et al, 2009), Positive Organizational Behavior (Luthans et al, 2009), and Creativity Employee (Sarmad et al, 2011) was used to collect the data, The reliability of a preliminary study on 30 subjects by using Cronbach's alpha were calculated (0/83, 0/82, 0/65). The data were analyzed by Pearson correlation, Sobel test equation and Structural Equation Modeling. Findings indicated that Managers Sense of Humor has a direct and significant impact on Positive Organizational Behavior and Creativity Employee. Also the Positive Organizational Behavior has a direct and positive impact on Creativity Employee. the results obtained imply the importance of Sense of Humor and Positive Organizational Behavior and Creativity Employee. Therefore the results suggest that experts Sport and Youth offices of Staff In order to create and strengthen the creativity of the staff, Use the programs Increase Sense of humor and positive organizational behavior.
کلید واژگان(انگلیسی)
Creativity Employee, Positive Organizational Behavior, Sense of Humor
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.