عنوان مقاله
رابطه گرانباري نقش و کنترل شغلي با تأکید بر نقش میانجی سرمايه روان‌شناختی در کارکنان بانک
نویسندگان
مریم رضایی ،سمت :دانش آموخته گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.
بهرنگ اسماعیلی شاد ،سمت :استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه بين گرانباري نقش و کنترل شغلي با تاکید بر نقش میانجی سرمايه روان‌شناختی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهرستان بجنورد به تعداد 155 نفر می باشد و نمونه آماری طبق جدول کرجسي – مورگان 110 نفر می‌باشد که روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ای است. داده¬های این پژوهش توسط پرسشنامه‌های گرانباری نقش معظمي و گودرزي (1386)، كنترل شغلي دنيلز و هريس (2005) و سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) جمع‌آوری شد که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید و روایی پرسشنامه¬ها از نوع صوری و محتوایی بود. نتايج آماری نشان داد بین گرانباری نقش و کنترل شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه روان‌شناختی و کنترل شغلی رابطه وجود دارد. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.
کلید واژگان
گرانباری نقش، کنترل شغلی، سرمایه روان‌شناختی
title
The relationship of work overload and job control with emphasis on the mediating role of psychological capital in bank employees
abstract
The aim of this study was to examining the mediating role of psychological capital in the relationship of work overload and job control. Study is practical and the type of research is descriptive and correlational. The population was all 155 employees of the Maskan Bank of Bojnourd and 110 were the sample according to table-Morgan and method of sampling is stratified random. The data was collected by three questionnaires: work overload Goudarzi (2007), Job Control of Daniels and Harris (2005) and Psychological Capital of Luthans (2007). A Cronbach's reliability through the alphabet, respectively, 0.98, 0.88, 0.92, and validity of questionnaires was the content and were approved by Professors and experts. To analyze the findings in the descriptive statistics of frequency distribution tables, graphs, mean and standard deviation. And inferential statistics to analyze the data using structural equation modeling software is used LISREL version 8. Statistical test results showed that there is a significant relationship between role overload and job control. There is a significant relationship between role overload and psychological capital.
keyword
Work overload, Job control, Psychological capital
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.