عنوان مقاله
بررسی اثر میانجیگری عدالت سازمانی در رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی مدیران مدارس
نویسندگان
محمدمهدی بابائی ،سمت :دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی معینی کیا ،سمت :دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
عادل زاهد بابلان ،سمت :دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
شهربانو قنبری ،سمت :فرهنگی، آموزش و پرورش شهرستان آمل. آمل، ایران
چکیده
ادراك بی¬عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروي انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر قرار می¬دهد. هدف پژوهش حاضر تأثیر سبک رهبری و تعهد سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی مدیران مدارس آمل بود .روش تحقیق توصیفی – همبستگی به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس شهرستان آمل بود که بر اساس فرمول کوکران 120 نفر مدیران به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه¬ رهبری چندعاملی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بود. تجزیه‌وتحلیل داده¬ها در دو بخش بررسی مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد سبک رهبری بر تعهد سازمانی تأثیر دارد و از سوی دیگر، متغیر میانجی عدالت سازمانی بر سبک رهبری و تعهد سازمانی اثر دارد.
کلید واژگان
تعهد سازمانی، سبک رهبری، عدالت سازمانی
title
Job enthusiasm, Organizational climate, Organizational entrepreneurship
abstract
The purpose of present study was identifying the effectiveness leadership style and organizational commitment with Mediation of organizational justice Managers schools Amol.The research method was descriptive Structural Equation Model. The statistical population was the persons of Managers schools Amol. Among them selected 120 students as sample according to Cochran formula and multi cluster sampling. The research instrument was the questionnaire leadership style, organizational commitment and organizational justice. Data were analyzed with Structural Equation Modeling. Results show that effectiveness leadership style has positive effect on organizational commitment. Likewise Results show organizational justice has Mediating Role on Relationship between Leadership Style and Organizational Commitment.
keyword
Leadership style, Organizational commitment, Organizational justice
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.