عنوان مقاله
واكاوي اثر فروش الکترونیکي بر واكنش‌هاي رفتاري مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان شرکت رایتل)
نویسندگان
مریم محمودی ،سمت :کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم ایران،
فاطمه کربلایی‌مهدی ،سمت :کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران
چکیده
امروزه مشتریان به‌طور فزاینده¬ای به سمت اینترنت برای جست‌وجو، ارزیابی، خرید و در برخی موارد برای مصرف محصولات مجازی گرایش یافته‌اند. این تقاضای مشتریان و مصرف¬کنندگان برخط، شرکت¬ها را مجبور می¬کند مشتریان خود را بیشتر مدیریت کرده و به خواسته¬های آن‌ها بیشتر توجه کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فروش الکترونیکي بر رفتار مصرف¬کنندگان اینترنتی شرکت رایتل است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تشكيل مي¬دهند. بر اساس فرمول کوکران، حجم جامعه نامحدود 171 نفر است¬. روش نمونه¬گیری، در دسترس است. به‌منظور جمع-آوری داده¬ها از دو پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف‌کننده لرمن (2006) و تجارت الکترونیکی حمدان (1383) به‌کار گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده¬ها، آزمون رگرسیون اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرف¬کننده و ابعاد آن (رضایت مشتری، اعتماد، وفاداری، ادب مثبت و ادب منفی) تأثیر مستقیم دارد.
کلید واژگان
اعتماد مشتری، رضایت مشتری، رفتار مصرف¬کننده، فروش الکترونیکي
عنوان مقاله(انگلیسی)
An Investigation of the Effect of Electronic Sales on Consumer Behavior Reactions (The Case of RighTel Company's Customer)
چکیده(انگلیسی)
Today, customers increasingly go to the Internet to search, evaluate, buy, and in some cases use virtual products. This consumers and online consumers’ demand forces companies to manage their customers better and pay more attention to their demands. The purpose of this study is to determine the effect of Electronic sale on online consumer’s behavior of RighTel Company. The present research is descriptive in terms of research method and in terms of purpose is an applied type. The statistical population of this study is the students of Islamic Azad University of Naragh Branch. According to the Cochran formula, the size of the unlimited society is 171 people. Sampling method is available random. In order to collect data, have been used two Standard questionnaires for consumer behavior of Lerman (2006) with 6 items and Hamdan (2004) e-commerce standard questionnaire with 10 items. Data analysis method is regression. The results of this study indicate that e-commerce has a direct impact on consumer behavior and its dimensions (customer satisfaction, trust, loyalty, positive politeness and negative politeness).
کلید واژگان(انگلیسی)
Consumer behavior, Customer satisfaction, Customer trust, Electronic Sales
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.