عنوان مقاله
بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکید بر نقش ميانجي هوش عاطفي(مورد مطالعه: شرکت آب منطقه‌اي خراسان شمالي)
نویسندگان
مريم ابهري ،سمت :کارشناسي‌ ارشد علوم تربيتي، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامي، بجنورد، ايران
بهرنگ اسماعيلي شاد ،سمت :استاديار گروه علوم تربيتي، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامي، بجنورد، ايران
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکید بر نقش ميانجي هوش عاطفي بود. روش پژوهش توصيفي - همبستگي بود. جامعه آماري کارکنان شرکت آب منطقه‌اي خراسان شمالي به تعداد 100 نفر بود که 80 نفر بر اساس جدول کرجسي و مورگان به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه‌های هوش عاطفي پترايدز و فارنهام (2000)، گرانباري نقش دانشگاه ميشيگان (1969)، و فرسودگي هيجاني مسلچ و جکسون (1981) بود. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد بين گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با نقش ميانجي هوش عاطفي در کارکنان شرکت آب منطقه‌اي خراسان شمالي رابطه وجود ندارد (05/0P>). همچنين، يافته‌هاي تحليل مسير نيز نشان داد بين گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني رابطه معناداري وجود ندارد (05/0P>)؛ بين هوش عاطفي و فرسودگي هيجاني نيز رابطه وجود نداشت. بين هوش عاطفي و گرانباري نقش نيز رابطه معناداري برقرار نبود (05/0P>). يافته‌هاي حاصل از مقايسه بر حسب جنسيت نيز نشان داد که تفاوت معناداري بين هوش عاطفي و گرانباري نقش بر حسب جنسيت وجود نداشت ولي فرسودگي هيجاني در کارکنان زن و مرد تفاوت معناداري داشت (05/0P<)
کلید واژگان
گرانباري نقش، فرسودگي هيجاني، هوش عاطفي
عنوان مقاله(انگلیسی)
The investigation of relationship between job overload and Emotional Exhaustion with mediating role of emotional intelligence(Studied case: North Khorasan Regional Water Company)
چکیده(انگلیسی)
The purpose of the study was investigation to relationship between job overload and emotional exhaustion with the mediating role of emotional intelligence. The statistical population were the employees of the Northwest Khorasan Regional Water Company was 100 people, 80 of whom were randomly selected as the sample based on the Kerjesi-Morgan table. Data were collected by the Petrides and Farnham emotional intelligence questionnaire (2000), job overload questionnaire of University of Michigan (1969) and the Maslach and Jackson (1981) emotional exhaustion questionnaire. The findings were analyzed by SPSS 21 and PLS software. The findings showed there is no significant relationship between job overload and emotional exhaustion with the mediating role of emotional intelligence among employees of Northwest Regional Water Company in North Khorasan (P> 0.05). The sub-findings showed there was no significant relationship between job overload and emotional exhaustion. There was no relationship between emotional intelligence and emotional exhaustion and there was no significant relationship between emotional intelligence and role-related emotional intelligence. There was no significant difference between emotional intelligence based on gender. Also, there was no significant difference between gender role and gender, but there was a significant difference between emotional exhaustion based on gender of employees.
کلید واژگان(انگلیسی)
job overload, Emotional Exhaustion, Emotional intelligence
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.