عنوان مقاله
کاوشی بر تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر سرمایه فکری با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی
نویسندگان
حسین خنیفر ،سمت :استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
علی‌اصغر رشید ،سمت :کارشناسی‌ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
سهیل نجات ،سمت :دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ساحل صادقی متین ،سمت :کارشناسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده
در سال¬های اخیر، مقوله روان¬شناسی مثبت توجه روان¬شناسان را به خود جلب کرده است؛ امروزه پس از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، سرمایه روان‌شناختی را می‌توان مبنای مزیت رقابتی در سازمان‌ها در نظر گرفت. به‌طوری که این جنبش به حوزه مدیریت و رفتار سازمانی هم راه ¬یافته است و از آنجا که امروزه سازمان¬ها تأکید زیادی بر منابع دانشی به‌جای منابع مالی می‌کنند، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر سرمایه فکری از طریق سرمایه اجتماعی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1395 بودند که حجم آن طبق آخرین آمار در سال یادشده، 480 نفر بود. بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامه به‌کار گرفته شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای بررسی روایی پرسشنامه تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم اجرا شد. برای بررسی روابط علی میان متغیرها مدل¬سازی معادلات ساختاری با نرم¬افزار لیزرل به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد سرمایه روان‌شناختی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دارد. همچنین، سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، تأثیر غیرمستقیم سرمایه روان‌شناختی بر سرمایه فکری از طریق سرمایه اجتماعی نیز تأیید شد.
کلید واژگان
روان شناسی مثبت، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان‌شناختی، سرمایه فکری
عنوان مقاله(انگلیسی)
Exploring the effect of Psychological Capital on Intellectual Capital with Emphasis on The Role of Social Capital
چکیده(انگلیسی)
In recent years, the concept of positive psychology has attracted the attention of psychologists, so that the movement also spread to the field of management and organizational behavior. Since today's organizations place great emphasis on knowledge resources rather than financial resources, this study exploring the impact of psychological capital on intellectual capital through social capital. Hence, this study examines the impact of Psychological capital on Intellectual capital through Social capital. Statistical population in this study was all employees of the Department of Education in Tehran in 1395. 214 people were selected according to the latest statistics of the total of 480 persons was estimated based on Morgan table and using simple random sampling. The study was a descriptive survey and questionnaires were used to collect data. Data has been analyzed by structural equation modeling. Results showed that psychological capital has a positive and significant impact on intellectual capital and social capital. Also, social capital has a positive and significant impact on intellectual capital. Finally, the indirect impact of Psychological Capital on Intellectual Capital through Social Capital was confirmed.
کلید واژگان(انگلیسی)
Intellectual Capital, Psychological capital, Positive psychology, Social Capital
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.