عنوان مقاله
مدل‌سازي ساختاريِ ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني کارکنان
نویسندگان
رحمت‌الله قلی‌پور ،سمت :استاد مدیریت دانشگاه تهران
حسین صمدی میارکلائی ،سمت :کارشناسی ارشد مدیریت باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر
حمزه صمدی میارکلائی ،سمت :مدرس دانشگاه پیام نور
چکیده
امروزه سازمان‌ها براي پيشرفت و اثربخشي، نيازمند کارکنان کارآمد و متعهدند تا در جهت رشد و تعالي به اهداف خود برسند. تعهد سازماني، عاملي تأثيرگذار بر رفتار کارکنان در سازمان است. رفتار شهروندي سازماني مجموعه رفتارهاي خودجوش کاري است که خارج از محدوده رفتارهاي الزامي افراد در محيط کار محسوب مي‌شود و تعهد سازماني در بهبود آن نقش اساسي دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ميان تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان صنايع نساجي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است. جامعه آماري اين تحقيق، 180 نفر از کارکنان صنايع نساجي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران‌اند که 106 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسش‌نامه‌هاي استاندارد استفاده شده است. همچنين تجزيه و تحليل داده‌ها به وسيله نرم‌افزارهاي SPSS و LISREL انجام شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهند که رابطه ميان تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني، مثبت و معنادار است. همچنين اين ارتباط مثبت و معنادار ميان ابعاد تعهد سازماني (به جز تعهد عاطفي) و رفتار شهروندي سازماني نيز يافت شد. در مدل مورد بررسي، مقادير شاخص‌هاي برازش (RMSEA=0/79، NFI=0/90 و GFI=0/93)، نشان‌دهنده مناسب‌بودن مدل‌اند.
کلید واژگان
تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني، صنايع نساجي هلال احمر.
عنوان مقاله(انگلیسی)
Structural modeling of Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Employee’s Organizational Commitment
چکیده(انگلیسی)
Nowadays, for progression and effectiveness, organizations need effective and committed employees that go beyond their duties and achieve growth and maturity. Organizational citizenship behaviors (OCB), which are job behaviors that exist outside of the technical core of the job and some factor such as organizational commitment, have a key role in its improvement. The purpose of present paper is the investigation of relationship between organizational commitment and employee’s organizational citizenship behavior in Red Crescent Society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran. Statistical population of present study includes 180 employees of Red Crescent Society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran and its equal sample includes 106 employees. Data is collected by using standard questionnaires and analyzed by SPSS and LISREL. Results show that the relationship between employee’s organizational citizenship behavior and organizational commitment is positive and significant. This positive and significant relationship is found between organizational citizenship behavior dimensions (except of Affirmative Commitment), and organizational commitment dimensions. In the studied model, the value of indexes of fit (GFI = 0.93, NFI = 0.90 and RMSEA =0.079) demonstrated the suitability of the model.
کلید واژگان(انگلیسی)
Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, Efficiency, Red Crescent Society’s Textile Industries
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.