عنوان مقاله
تبيين روابط علّي اعتماد و فرهنگ سازماني براساس رويکرد بهترين اقدامات
نویسندگان
جبار باباشاهی ،سمت :استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمود محمدی ،سمت :کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا قرائی‌پور ،سمت :دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی
بقراط رشوند ،سمت :کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده
يکي از دغدغه‌هاي اصلي سازمان‌هاي صنعتي کشور، حفظ ارزش‌هاي اسلامي و توسعه معنويت در سطح سازمان است که از رهگذر تقويت اقداماتي اعتمادساز همچون رعايت عدالت در پرداخت‌ها و رفتار‌هاي مديريتي، گزينش نيرو‌هاي کارآمد، پاسداشت تلاش‌هاي نيرو‌هاي مجرب و حفظ آنها، حاکم‌کردن الگوي مناسب جانشين‌پروري، پيشگيري از تبعيض ميان مديران و کارکنان، و استفاده از مدل مناسب ارزيابي عملکرد حاصل مي‌شوند. پژوهش حاضر، تقويت فرهنگ سازماني را از منظر اعتمادسازي و با نگاهي به ابتکار‌هاي مديريت منابع انساني در يکي از سازمان‌هاي صنعتي بزرگ کشور بررسي مي‌کند. روش انجام پژوهش از نوع توصيفي ـ همبستگي و علّي است. ابزار انجام پژوهش، پرسشنامه و نمونه‌گيري تصادفي ساده مي‌باشد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که ميان اعتماد و فرهنگ سازماني، رابطه معناداري وجود دارد. همچنين انجام اقدامات سازنده مديريت منابع انساني همچون ايجاد سيستم جبران خدمات مبتني بر عملکرد، جذب و ارتقاي شايسته‌محور، مديريت عملکرد نتيجه‌محور، توانمندسازي کارکنان، تدوين شرح شغل و بهره‌گيري از سازوکار‌هاي جديد طراحي شغل و نظام مديريت مسير شغلي شايسته‌محور، به جلب اعتماد کارکنان منجر مي‌شود.
کلید واژگان
اقدامات مديريت منابع انساني، اعتماد، فرهنگ سازماني
عنوان مقاله(انگلیسی)
An Investigation of cause and effect relationship between trust and organizational culture based on "Best practice" approach
چکیده(انگلیسی)
One of the main challenges of industrial organizations is retaining Islamic values and developing spirituality that is achieved by increasing trust-building practices such as following justice in payments and managerial behaviors, selecting efficient resources, associate and maintain expert personnel, implementing suitable substitution model, preventing from discrimination between employees and management and application of efficient performance appraisal system. So, the objective of this research is to strengthen culture in light of trust building mechanism such as HR practices in one of industrial organizations. Research methodology includes both descriptive and correlation analysis based on regression. Data was collected by means of designed questionnaire and data samples were selected in probable form. Research results indicated that there is a meaningful relationship between trust and culture. As well as doing constructive HR practices such as performance based compensation system, competence oriented recruitment, result oriented performance management, empowerment, writing job description, using new mechanism of job design and competence based career path management system will result in employees trust.
کلید واژگان(انگلیسی)
Human Resource Practices, Trust, Culture
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.