عنوان مقاله
بررسي نقش ابعاد سرمايه روان‌شناختي در مديريت بحران امام حسين(ع) در واقعه عاشورا
نویسندگان
ولی‌اله نقی پورفر ،سمت :عضو هیئت علمی دانشگاه قم
بهزاد محمدیان ،سمت :دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
پژوهش حاضر مي‌کوشد به بررسي جايگاه ابعاد سرمايه روان‌شناختي در مديريت بحران، با توجه به سيره امام حسين? بپردازد. نوع پژوهش حاضر کيفي است که با تکنيک تحليل محتوا صورت پذيرفته است. داده‌هاي پژوهش، از اسناد و مدارک گردآوري شده و به همين منظور از متون تاريخي با محوريت کتاب موسوعةالحسين? بهره گرفته شده است. تحليل‌هاي صورت‌گرفته با توجه به الگوي فرايندي مديريت بحران انجام پذيرفت که داراي چهار بخش «پيش‌بيني بحران»، «تدوين برنامه مديريت بحران»، «سازماندهي نيروها» و «اجراي برنامه مديريت بحران» است. در نهايت اين‌گونه نتيجه‌گيري شد که در مرحله پيش‌بيني بحران، امام معصوم? با توجه به مسائل موجود در اجتماع، به اين آگاهي رسيد که بحران، جامعه را تهديد مي‌کند و نيازمند اقدامات اصلاحي ضروري است؛ بدين منظور، به برنامه‌ريزي دست زد و مقدمات پايش و کنترل بحران را فراهم آورد. امام? پس از تفکر، تدبر و سنجش ابعاد گوناگون، طرح خود را عملياتي کرد و در اين باره به جذب و تصفيه نيرو اقدام کرد و تيم مديريت بحران خود را متشکل از ياران تشکيل داد که سرانجام در روز عاشورا، برنامه نهايي خود را اجرا کرد و جامعه را از خطر ‌رهاند. ابعاد سرمايه روان‌شناختي در همه بخش‌هاي اين مديريت، قابل استنتاج مي‌باشد و مصداق‌هايي چون صبر، عزم راسخ، ايمان به خدا و شاکربودن از مصداق‌هاي آن در سيره امام حسين(ع) است.
کلید واژگان
امام حسين(ع)، عاشورا، سرمايه روان‌شناختي، بحران، الگوي فرايندي مديريت بحران.
عنوان مقاله(انگلیسی)
The Role of psychological capital in crisis management of Imam Hossein (AS) in the event of Ashura
چکیده(انگلیسی)
This study aimed to investigate the role of psychological capital in crisis management, according to the tradition of Imam Hossein (AS). The type of research is qualitative that performed by content analysis technique. Data were collected from documents and historical texts. For this purpose our research was performed based on the Mosueh Al-Hossein (AS) book. Analysis was carried out according to the process model of crisis management, with four stages as anticipating a crisis, crisis management plan, organizing and implementing crisis management plan. Finally, it was concluded that, in the pre-crisis stage, Imam (AS) due to issues in the community had come to the awareness that the crisis threatens community and the need for corrective action is necessary in order to achieve the same result as the planning and controlling arrangements for the crisis and its final implementation freed the society from danger. Psychological aspects in all parts of the capital management is deduced and it has some examples such as patience, determination, faith in God and being thankful.
کلید واژگان(انگلیسی)
Imam Hossein (AS), Ashura, Crisis, Psychological Capital
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.