عنوان مقاله
بررسي تأثير هوش هيجاني بر عملکرد کارکنان شرکت نگين گلفام نقش جهان، براساس مدل گلمن
نویسندگان
محمدرضا فلاح ،سمت :استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
سیامک کورنگ بهشتی ،سمت :استادیار دانشگاه آزاد واحد نراق
مرضیه امیری سامانی ،سمت :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
چکیده
نوشتار حاضر با هدف بررسي تأثير هوش هيجاني بر عملکرد کارکنان شرکت نگين گلفام نقش جهان، بر اساس مدل گلمن انجام‌گرفته است. چهارچوب نظري اين پژوهش بر اساس مدل گلمن ارائه شده است و در اين تحقيق با استفاده از پرسش‌نامه‌اي، به بررسي يک نمونه پنجاه‌تايي از مديران و کارکنان شرکت نگين گلفام پرداخته شده است. روش اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش توصيفي پيمايشي از شاخه ميداني است. روش گردآوري مباحث نظري آن کتابخانه‌اي است. داده‌هاي مربوط به هوش هيجاني کارکنان از پرسش‌نامه استاندارد جمع‌آوري‌شده است. در اين تحقيق، از آزمون‌هاي فريدمن، تحليل واريانس و ميانگين جامعه براي بررسي فرضيه‌ها استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش، بيانگر آن است که هوش هيجاني به طور کلي بر عملکرد کارکنان سازمان تأثير دارد و براي بهبود عملکرد کارکنان سازمان بايد همه ابعاد هوش هيجاني را در کارکنان بهبود بخشيد.
کلید واژگان
هوش، هوش هيجاني، عملکرد، شرکت نگين گلفام نقش جهان
عنوان مقاله(انگلیسی)
The effect of emotional intelligence on employees' performance of Negin Golfam Naghshe Jahan Company based on Goleman model
چکیده(انگلیسی)
The aim of this research is studying Emotional Intelligence (EI) effect on employees’ performance of Negin Golfaam Naghsh-e-Jahan Company. The theoretical framework was provided based on Golman’s model. In this study the data was collected by giving a questionnaire to sample of 50 managers and personnel in Negin Golfaam Naghsh-e-Jahan Company. The method of this study is applied research from the point of view of purpose and descriptive survey method of field research. Compilation method of theoretical data is library method. The data of employees EIs was collected by the standard questionnaire. In this research we used Friedman tests, variance analysis and population average to examine assumptions. Conclusions showed that EI is totally effective on employees’ performance and organizations must promote all aspects of employees EI to improve their performance.
کلید واژگان(انگلیسی)
Intelligence, Emotional Intelligence, Performance, Negin Golfaam Naghsh-e-Jahan Company
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.