عنوان مقاله
تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي بر بروز «اثر من‌ساني» (پژوهشي در بيمارستان‌هاي استان مازندران)
نویسندگان
عباس نرگسیان ،سمت :استادیار مدیریت دانشگاه تهران/ نویسنده مسئول (anargesian@ut.ac.ir)
جبار باباشاهی ،سمت :استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران.
منصور رنجبر ،سمت :استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
چکیده
با توجه به ناگزيربودن مديران در تصميم‌گيري‌هاي گوناگون، مي‌توان انتظار داشت اين تصميم‌ها تحت تأثير متغيرهاي بسياري قرار گيرند و مديران در تصميم‌گيري دچار انحراف‌هايي شوند. يکي از عواملي که بر ادراکات مديران در جريان تصميم‌گيري تأثير مي‌گذارد، «اثر من‌ساني» است. نوشتار حاضر مي‌کوشد ويژگي‌هاي شخصيتي مؤثر ـ از جمله خودشيفتگي، کانون کنترل دروني و کانون کنترل بيروني ـ بر بروز «اثر من‌ساني» بررسي شوند. جامعه آماري شامل مديراني است که در بيمارستان‌هاي استان مازندران فعاليت مي‌کنند. يافته‌هاي پژوهش بيانگر آنند که ميان «اثر من‌ساني» و ويژگي‌هاي شخصيتي (خودشيفتگي وکانون کنترل دروني) رابطه مثبت معنادار و ميان «اثر من‌ساني» و کانون کنترل بيروني، رابطه معکوس و معناداري وجود دارد.
کلید واژگان
اثر من‌ساني، خودشيفتگي، کانون کنترل دروني، کانون کنترل بيروني
عنوان مقاله(انگلیسی)
The Impact of personality characteristics on the “similar to me" effect: A research in Mazandaran Province Hospitals
چکیده(انگلیسی)
As managers are obliged to make various and diverse decisions, we can expect that these decisions are influenced by various variables and the managers deviate in decision making. One of the factors that affects manager’s perceptions during decision making process is “similar to me” factor. In this paper, we try to explain influential personality characteristics (such as narcissism, internal locus control and external locus control) on occurrence of “similar to me” effect. Research findings show that there is a meaningful positive relationship between “similar to me” effect and personality characteristic (narcissism and internal locus control) and meaningful negative relationship between “similar to me” effect and external locus control. Statistical population includes managers that work in hospitals of Mazandaran province.
کلید واژگان(انگلیسی)
“Similar to me” effect, narcissism, internal locus control, external locus control
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.