عنوان مقاله
نقش مثبت‌گرايي، رهبري تحول‌آفرين و توانمندسازي روان‌شناختي در کاهش منفي‌گرايي کارکنان
نویسندگان
مهدي يزدانشناس ،سمت :استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
امیرحسین مزیدآبادی فراهانی ،سمت :کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
چکیده
تحقيق حاضر مي‌کوشد تأثير عوامل مطرح در رفتار سازماني مثبت‌گرا در کاهش منفي‌گرايي کارکنان را بررسي کند. بدين منظور سعي شده است روابط ميان متغيرهاي سرمايه روان‌شناختي مثبت و رهبري تحول‌آفرين با بدبيني سازماني و تمايل به ترک سازمان تجزيه و تحليل گردد. نکته مهم اينکه در اين ميان، به نقش توانمندسازي روان‌شناختي به عنوان متغيري ميانجي توجه شده است. تحقيق حاضر، پژوهشي توصيفي است که کارکنان شعبه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي استان قم، جامعه آماري آن را تشکيل داده‌اند و داده‌هاي مورد نياز از راه پرسشنامه از آنها جمع‌آوري شده است. يافته‌هاي تحقيق، نقش مثبت سرمايه روان‌شناختي و رهبري تحول‌آفرين را در کاهش بدبيني سازماني و تمايل به ترک سازمان نشان مي‌دهد. همچنين نقش ميانجي توانمندسازي روان‌شناختي در رابطه ميان سرمايه روان‌شناختي و بدبيني سازماني و تمايل به ترک سازمان تأييد شد؛ ولي اين نقش در رابطه ميان رهبري تحول‌آفرين و بدبيني سازماني و تمايل به ترک سازمان تأييد نشد.
کلید واژگان
سرمايه روان‌شناختي،توانمندسازي روان‌شناختي،رهبري تحول‌آفرين،بدبيني سازماني،تمايل به ترک سازمان
title
Role of positive psychological behaviors, transformational leadership and psychological empowerment in reducing employees` negativity
abstract
This study tries to investigate the effects of positive organizational behavior in reducing employees` negativity. In this regard, different relationships between positive psychological capital and transformational leadership with organizational cynicism and employees` intention to quit have been analyzed within the conceptual framework. An important idea is that the psychological empowerment as a mediating factor can affect these relationships which should be carefully considered. This research is a descriptive one which its statistical population consists of employees of Social Security Organization in Qom province and required data were collected through questionnaire. Results show the positive role of psychological capital and transformational leadership in reducing organizational cynicism and intention to quit. Also, analyses supported the mediating role of psychological capital in relations among psychological capital, organizational cynicism, and intention to quit, but this role was not confirmed in relations among transformational leadership, organizational cynicism, and intention to quit.
keyword
Psychological capital, Psychological empowerment, Organizational cynicism, Intention to quit
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.