عنوان مقاله
نقش ويژگي‌هاي روان‌شناختي در رفتار سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان
مهدی نداف ،سمت :کارشناس
حسنعلی سینایی ،سمت :کارشناس
هاجر دزفولی ،سمت :کارشناس
چکیده
در اين پژوهش چهار مفهوم رفتاري «اعتماد بيش از حد»، «تحمل ريسک»، «خودبازبيني» و «رفتار توده‌وار» انتخاب شده، نويسنده کوشيده است ارتباط ميان اين خصوصيات و رفتار سرمايه‌گذاران ـ شامل حجم سهام مبادله‌شده و تعداد مبادلات سهام ـ و نيز رابطه رفتار سرمايه‌گذاران با عملکرد سرمايه‌گذاري (بازده سهام) را بيازمايد. جامعه آماري اين تحقيق را همه سرمايه‌گذاران فردي بورس اوراق بهادار تهران تشکيل مي‌دهد. داده‌هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوري شده‌اند. پرسشنامه ميان کساني توزيع شده است که در طول يک سال، دست‌کم دو بار معامله انجام داده باشند. به وسيله تحليل همبستگي پيرسون، تجزيه و تحليل انجام گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد ميان اعتماد بيش از حد و تحمل ريسک با حجم و تعداد مبادلات، رابطه مستقيم وجود دارد؛ ولي ميان خودبازبيني و رفتار توده‌وار با حجم سهام مبادله‌شده و تعداد مبادلات، ارتباط معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج نشان مي‌دهد رابطه ميان حجم سهام و تعداد مبادلات با بازده کسب‌شده معنادار است.
کلید واژگان
مالي رفتاري،ويژگي‌هاي روان‌شناختي،رفتار سرمايه‌گذاران،عملکرد سرمايه‌گذاري
title
Studying the relationship between psychological traits and investors activity in Tehran stock exchange
abstract
This study attempts to examine the relationship between some behavioral characteristics (overcon?dence, risk tolerance, self-monitoring and herd behavior) and investors’ behavior (Stock volume and Frequency of stock transaction) and also to study the relationship between investors’ behavior and investment performance (Stock returns). Statistical population contains all individual investors of Tehran stock exchange. The questionnaires were distributed to individuals who make stock transactions and had at least two transactions in past year. Pearson correlation coefficient tests were used to analyze the data. The finding of the research shows that there is a meaningful and positive connection between overcon?dence and risk tolerance with stock volume and stock frequency. But self-monitoring and herd behavior have not meaningful relationships with stock volume and stock frequency. Also the finding indicates that there is a significance relationship between Stock volume and Frequency of stock transaction with Stock returns.
keyword
Behavioral financeک;Psychological traits;investor’s behavior;investment performance
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.