عنوان مقاله
بررسی نقش تعاملی رهبری اصیل و سرمایه روان‌شناختی در هویت فردی و سازمانی کارکنان
نویسندگان
نورمحمد یعقوبی ،سمت :استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان
سمانه محمدپور ،سمت :دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان
امین‌رضا کمالیان ،سمت :دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان
چکیده
هویت سازمانی، یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث سازمانی است. به همین دلیل، توجه زیادی را در ادبیات رفتار سازمانی و پژوهش‌های مدیریتی به خود جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری اصیل در هویت فردی و سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان سیستان‌وبلوچستان هستند که از میان آن‌ها، 165 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی به‌منزله نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های استاندارد رهبری اصیل آولیو و همکاران (2007)، پرسش‌نامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)، پرسش‌نامه جنبه‌های هویت چک و بریگز (2013) و پرسش‌نامه هویت سازمانی مائل و آشفورت (1992) است که روایی محتوای آن‌ها با نظر خبرگان و پایایی آن‌ها با آلفای کرونباخ تأیید گردید. در این پژوهش، از آزمون‌های همبستگی، آلفای کرونباخ، کولموگروف-اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده و داده‌ها از طریق نرم‌افزار Lisrel و SPSS تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که رهبری اصیل -هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم- از طریق سرمایه روان‌شناختی در هویت فردی و سازمانی پیروان، مؤثر است و سرمایه روان‌شناختی در نقش متغیر میانجی در رابطه بین رهبری اصیل و هویت فردی و سازمانی، به‌طور نسبی مؤثر است.
کلید واژگان
رهبری اصیل، هویت فردی، هویت‌ سازمانی، سرمایه روان‌شناختی
عنوان مقاله(انگلیسی)
Studying the interactive role of authentic leadership and psychological capital in personnel’s personal and organizational identification
چکیده(انگلیسی)
Organizational Identification is one of the most challenging organizational issues. That's why a lot of attention has been paid to it in the literature on organizational behavior and management research. The purpose of the present study is to study the impact of the most recent leadership approach called authentic leadership on the Personal and Organizational Identification, Given the Mediatory Role of Psychological Capital. Research methodology is descriptive-correlational, and in terms of purpose, it is an applied study. Statistical population includes the employees of National Oil Products Distribution Company of Sistan and Baluchestan Province, out of which 165 individuals were selected through random sampling. Data collection tool includes the standard questionnaires of Avolio et al authentic leadership (2007), questionnaire of Luthans Psychological capital (2007), questionnaire of Cheek & Briggs Personal Identification (2013), questionnaire of Mael & Ashforth Organizational Identification (1992), whose content validity was confirmed by experts’ comments and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha. In this research, correlation test, regression test and structural equations model were used, and data were analyzed using LISREL and SPSS Software. Results indicated that authentic leadership directly and indirectly affects Personal and Organizational Identification through psychological capital. Also, the psychological capital, as a mediator variable, is relatively effective in the relationship between authentic leadership and Psychological capital and Organizational Identification.
کلید واژگان(انگلیسی)
Authentic leadership, Personal Identification, Organizational Identification, Psychological capital
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.